Chính sách bảo mật

Trang web này do Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. sở hữu để cung cấp thông tin về các hội nghị quốc tế của Nhân Chứng Giê-hô-va.

Đại biểu và tình nguyện viên

Những đại biểu nộp đơn tham dự một hội nghị đặc biệt hoặc hội nghị quốc tế của Nhân Chứng Giê-hô-va đã cung cấp dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại của họ và những thông tin khác. Các đại biểu đã đồng ý trong đơn của mình về việc cho phép thông tin này được sử dụng bởi văn phòng chi nhánh tổ chức hội nghị của Nhân Chứng Giê-hô-va, bao gồm những người phục vụ trong các ủy ban tiếp đón, là những người lên lịch cho các sự kiện và hoạt động liên quan đến hội nghị. Các đại biểu đồng ý rằng điều này cũng có thể bao gồm việc chuyển thông tin cá nhân của đại biểu cho một văn phòng chi nhánh tổ chức hội nghị tại một nước không có mức độ bảo vệ dữ liệu giống như nước mà đại biểu đó hiện đang cư trú.

Những người tình nguyện hỗ trợ văn phòng chi nhánh trong việc tổ chức hội nghị nộp trên trang web này những thông tin như tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại của họ và những thông tin khác. Qua việc nộp thông tin trên trang web này, các tình nguyện viên đồng ý cho phép thông tin này được sử dụng bởi văn phòng chi nhánh tổ chức hội nghị của Nhân Chứng Giê-hô-va, bao gồm những người phục vụ trong các ủy ban tiếp đón.

Các đại biểu và tình nguyện viên có thể truy cập dữ liệu cá nhân mà họ đã nộp trong mục đăng nhập của trang web này. Các ủy ban tiếp đón cũng có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của cả đại biểu lẫn tình nguyện viên trên trang web này, nếu cần, để họ có thể chăm lo nhu cầu của các đại biểu tham dự một hội nghị trong khu vực của họ và liên lạc với các tình nguyện viên để nhờ hỗ trợ. Dữ liệu cá nhân của các đại biểu chỉ được dùng để chăm lo các nhu cầu về đi lại hoặc liên quan đến việc đi lại của đại biểu trong thời gian diễn ra hội nghị. Dữ liệu cá nhân của tình nguyện viên chỉ được dùng cho các dịch vụ tình nguyện liên quan đến hội nghị.

Mỗi ủy ban tiếp đón sẽ chỉ có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của những đại biểu được chỉ định cho hội nghị tại thành phố của họ và những tình nguyện viên cho hội nghị đó. Dữ liệu này sẽ chỉ được dùng để lên kế hoạch cho hội nghị và sẽ được xóa sau hội nghị ngay khi không còn cần đến nữa.

Các địa biểu và tình nguyện viên có thể quyết định không cung cấp dữ liệu cá nhân của mình hoặc có thể yêu cầu gỡ bỏ dữ liệu cá nhân của mình khỏi trang web này. Trong trường hợp đó, một đại biểu có thể không còn hội đủ điều kiện để tham dự hội nghị hoặc một tình nguyện viên có thể không còn hội đủ điều kiện để phục vụ tình nguyện.

Bất cứ thông tin nào khác về việc sử dụng dữ liệu của bạn, bao gồm bất cứ việc chuyển tiếp dữ liệu cá nhân nào hoặc các quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, có thể được tìm thấy trên trang Chính sách toàn cầu về việc sử dụng dữ liệu cá nhân. Cách chúng tôi sử dụng các cookie và những công nghệ tương tự có thể được tìm thấy trên Chính sách toàn cầu về việc sử dụng các cookie và những công nghệ tương tự.