Injira

Injira ukoresheje bumwe mu buryo bukurikira:

NOTE: Before using Apple as security provider, please read this document.

Ushobora nanone gukoresha uburyo bubiri bwo guhinyuza:


Niba udashobora kwinjira ukoresheje uburyo bwagaragajwe haruguru, ushobora gusaba kohererezwa ijambo ry'ibanga muri aderesi yawe ya email, hanyuma ugakoresha uburyo bwo guhinyuza ijambo ry'ibanga: